Englanti 5 op, kesä 2021 (3/20-21) – Kulttuurituotanto (AMK-tutkinnon pakolliset kieliopinnot)

75,00 

45 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Opetuksen kieli Suomi
Toteutusaika 01.06.2021–31.07.2021
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti ja omaan tahtiin.

Opintojaksoon kuuluu loppukoe. Koe pidetään verkossa 13.8.2021 klo 8-16. Kokeen ohjeistuskieli on suomi.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.05.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Taru Kemiläinen (etunimi.sukunimi@humak.fi)

Sisältö

Opintojaksolla opitaan kulttuurituottajan työssä tarvittavia englannin kielen kirjallisia ja suullisiataitoja. Kurssin teemoja ovat mm. Contemporary arts and music, Cultural management,Entrepreneurship, Economics sekä Academic writing. Kurssi sopii kulttuurituottajiksi opiskeleville, kulttuurialalla työskenteleville sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet parantamaan englannin kielen taitoaan.

Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti ja omaan tahtiin. Kurssilla on runsaasti erilaisia kielentuottamis- ja ymmärtämis- sekä sanastotehtäviä. Osa tehtävistä tapahtuu verkossa keskustelualueella, ja osa näistä vaatii opiskelijan tekemiä lyhyitä videoita, joilla hän itse puhuu englantia, sekä muiden opiskelijoiden tuotosten kommentointia. Kurssilla opiskelija perehtyy itsenäisesti erilaisiin materiaaleihin ja tekee tehtäviä niiden pohjalta. Kurssin lopuksi on lyhyt verkossa tehtävä sanastokoe sekä pidempi neliosainen lopputentti. Tenttien ajankohdasta ilmoitetaan kurssialustalla.

Opintojakso arvioidaan lyhyen sanastokokeen sekä neliosaisen lopputentin perusteella asteikolla 0–5. Verkkovälitteisesti toteutettavassa lopputentissä opiskelija osoittaa ammattialaansa liittyvän kielen hallintaa luetunymmärtämisen, kuullun ymmärtämisen, kirjallisen tuottamistehtävän sekä suullisen pienryhmäkeskustelun kautta.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti  
  • osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti englanninkielellä 
  • osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa englannin kielellä  
  • osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa englannin kielellä  
  • selviytyy työnhausta englanniksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään englannin kielellä
  • osaa hankkia tietoa erilaisista englanninkielisistä oman alan lähteistä
  • ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnossa 3. vuosikurssin opintoihin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.

Edeltävyysehdot

Englannin kielen perussanaston ja –kieliopin hallitseminen niin, että tehtävien itsenäinen suorittaminen on mahdollista. 

Muuta

Kurssitehtävien suorittamiseen opiskelijaa tarvitsee kuvausvälineen, josta hän voi siirtää kuvaamiaan videoita kurssialustalle (esim. kännykkä).

Opiskelijapalautetta

”Kurssilla oli valtavan laaja materiaali, etenkin sanasto. Tämä kattoi hyvin koko kulttuurituottajan opintojen sisällön. Kurssilla käsiteltiin sellaisiakin aihealueita ja sanastoa, joihin ei ollut vielä ehtinyt suomeksikaan perehtyä.” 

”Parasta oli se, että samalla, kun opiskeli englantia, opiskeli myös kulttuurituotantoa. Se myös varmisti, että kurssilla oppi työssä tarvittavaa sanastoa.” 

“Verkko-opintojen ohjeistukset oli annettu kannustavalla ja tsemppaavalla tavalla, mikä erottuu edukseen muista opintojaksoista.”