Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 14.01.2021 – 06.05.2021
Aikataulut Opintojakson webinaarit:

  • 14.01.2021 klo 08.30 – 10.00
  • 12.03.2021 klo 14.15 – 15.45
  • 06.05.2021 klo 12.30 – 14.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 10.01.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Johanna Muhonen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 218)

Sisältö

Opintojaksolla opitaan digitaalisten tuotantojen suunnittelun ja toteutuksen menetelmiä kulttuurituotannossa. Opintojaksolla opitaan digitaalisten tuotantojen suunnittelun ja toteutuksen menetelmiä kulttuurituotannossa. Opintojakson sisältö on tuotettu Creathon-hankkeessa. Hank­keen ta­voit­tee­na on vah­vis­taa tek­no­lo­gis­ta osaa­mis­ta luo­vil­la aloil­la ja pyr­kiä ke­hit­tä­mään ra­ja­pin­to­ja kult­tuu­ri- ja ICT-alo­jen vä­lil­lä. Hankkeen taustalla on teknologinen muutos, joka on nopea ja vaikeasti hahmottuva. Tai­de- ja kult­tuu­ria­loil­le se on tuo­nut ja tuo tu­le­vai­suu­des­sa yhä kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la uu­sia ta­po­ja luo­van työn te­ke­mi­seen ja ylei­söl­le vä­lit­tä­mi­seen, työ­ka­lui­hin, an­sain­ta­mal­lei­hin, si­säl­töi­hin, or­ga­ni­soin­tiin ja ku­lut­ta­mi­seen.

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on vah­vis­taa kult­tuu­ri­tuot­ta­jien di­gi­taa­lis­ten toi­min­ta­kent­tien tun­te­mus­ta ja aut­taa hei­tä nä­ke­mään uu­sia työ­mah­dol­li­suuk­sia taidetta ja teknologiaa yhdistämällä. To­teu­tuk­sel­la tu­tus­tu­taan ajan­koh­tai­sen ma­te­riaa­lin, monipuolisten oppimistehtävien ja asiantuntijoiden joh­dol­la mm. uuden teknologian, kuten li­sä­tyn ja vir­tuaa­li­to­del­li­suu­den mah­dol­li­suuk­siin sekä digitaalisten tuotantojen suunnitteluun.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tuntee alan digitaaliset toimintaympäristöt ja niiden mahdollisuudet
  • tuntee digitaalisten tuotteiden ja konseptien tuottamisen perusteet
  • osaa suunnitella digitaalisia tuotantoja.

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnon 1. vuosikurssin opintoihin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteessa.

Opiskelijapalautetta

“Opintojakso on avannut näkemyksen alan sellaiseen kohtaan, johon ei olisi tullut näin syvästi muutoin tutustuttua tässä vaiheessa uraa. Opin paljon uutta.”

“Mielenkiintoinen katsaus digitaalisiin toiminta ympäristöihin. Hyvä kurssi kaikin puolin!”

“Olen oppinut paljon digitaalisuudesta kulttuurialalla.”

“Sai tehdä työtä omaan projektiin liittyen ja siinähän sitten ideat liiteli.”