Creve: Luovien alojen virtuaalihautomo korkeakouluopiskelijoille ja luovien alojen yrittäjille 20 op -osaamiskokonaisuus

Tule mukaan palkittuun Creven yrityshautomotoimintaan!

300,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.8.2020 – 31.12.2020
Aikataulut Osaamiskokonaisuuden webinaarit:

 • 24.09.2020 klo 09.00-12.00
 • 22.10.2020 klo 09.00-12.00
 • 26.11.2020 klo 09.00-12.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.09.2020 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Leena Janhila (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 397)

Sisältö

Luovien alojen yrityshautomo Creven hautomopalvelu on nyt tarjolla opinnollistettuna osaamiskokonaisuutena, jossa hautomoyritykset suorittavat Kulttuurituottaja AMK-opintojen eriytyvät suuntautumisopinnot Liiketoiminta 20 op kehittämistyönä ja harjoitteluna omaan yritykseen.

Kenelle osaamiskokonaisuus sopii?

Voit osallistua Cre­ven vir­tuaa­li­hau­to­moon, jos olet

 • luovien alojen yrittäjä
 • opintojen loppuvaiheessa oleva korkeakouluopiskelija, jolla on tai on suunnitelmissa perustaa luovien alojen yritys
 • opintojen loppuvaiheessa oleva toisen asteen opiskelija, jolla on tai on suunnitelmissa perustaa luovien alojen yritys

Kri­tee­rei­tä osal­lis­tu­vil­le yri­tyk­sil­le ovat:

 • osallistuvat yritykset ovat osakeyhtiömuotoisia tai sellaisen perustamiseen hautomokauden aikana tähtääviä tiimejä (tiimissä vähintään kaksi henkilöä, tiimi voidaan kasata myös hautomokauden aikana),
 • yritysten liiketoiminnalla on kansainvälistymisen tavoitteita tulevaisuudessa,
 • yrittäjillä on riittävät taloudelliset ja osaamisresurssit sekä yritystoiminnalle sopiva elämäntilanne liiketoiminnan käynnistämiseksi.

Cre­ven vir­tuaa­li­hau­to­moon ote­taan syk­syl­lä 2020 enin­tään 20 yri­tys­tä.

Mikä on virtuaalihautomo?

Vir­tuaa­li­hau­to­mo on val­ta­kun­nal­li­nen hau­to­moym­pä­ris­tö, jos­sa saat työkalut ja ­tu­kea yri­tys­toi­min­nan suun­nit­te­luun, käyn­nis­tä­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen. Ke­hit­tä­mis­ta­voit­teet ja toi­min­ta­suun­ni­tel­ma hau­to­mo­kau­dek­si laa­di­taan kau­den alus­sa ja ete­ne­mis­tä seu­ra­taan yhteisissä oh­jaus­ta­paa­mi­sis­sa.

Yritys voi hyödyntää hautomojaksoa esim. yrityksen perustamissuunnitelman tekemiseen, yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämissuunnitelman tekemiseen, liiketoiminnan kehittämiseen/kehittämisprojektin läpivientiin, rahoituspolun suunnitteluun ja rahoituksen hakemiseen.

Vir­tuaa­li­hau­to­mon to­teu­tus­muo­to­na ovat verk­ko­ta­paa­mi­set niin hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa kuin ryh­mä­ta­paa­mi­sis­sa. Verk­koym­pä­ris­tö­nä käy­täm­me BB Open LMS -alus­taa ja hau­to­moy­ri­tyk­set saa­vat käyt­töön­sä omat ja yh­tei­set vir­tuaa­li­huo­neet työs­ken­te­lyyn.

Hau­to­mo­kau­den pi­tuus on 5 kk (elo-jou­lu­kuu). Hau­to­mo­pa­ke­tin laa­juus on 20 op.

Mitä opintoja hautomokauden aikana suoritetaan?

Cre­ven luo­vien alo­jen vir­tuaa­li­hau­to­mo­pal­ve­lu on ko­ko­nai­suu­des­saan opin­nol­lis­tet­tu eli osal­lis­tu­mal­la hau­to­mo­jak­soon, suo­ri­tat sa­mal­la osia Kult­tuu­ri­tuot­ta­ja AMK-opin­nois­ta. Suo­ri­tat kor­kea­kou­luo­pin­toi­na Kult­tuu­ri­tuot­ta­jan eriy­ty­vät suun­tau­tu­mi­so­pin­not Lii­ke­toi­min­ta 20 op, jo­ka si­säl­tää seu­raa­vat opin­to­jak­sot:

 • ES01-3005: Liiketoiminta (1/2): Kehittämistyö 10 op: oman yrityksen liiketoiminnan kehittäminen
 • ES02-3005: Liiketoiminta (2/2): Ammatillinen harjoittelu 6, 10 op: oman yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen/kehittäminen

Opetussuunnitelman mukaiset osaa­mis­ta­voit­teet

Opis­ke­li­ja:

 • osaa toimia alalla yrittäjänä ja työntekijänä elinkeinoelämän verkostoja hyödyntäen
 • tunnistaa eri sektorien toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia ja osaa kehittää niitä
 • hyödyntää joukkoistamisen ja osallistamisen mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä
 • osaa kehittää, tuotteistaa ja kaupallistaa sekä myydä alan tuotteita ja palveluita
 • osaa mallintaa, rakentaa ja toteuttaa yhteistyötä moniammatillisissa, -alaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Hautomojaksoon voi liittää lisäksi yrittäjän tarpeen mukaan muita opintoja, esim. johtamisen, tuotteistamisen, toiminnan ja rahoituksen suunnittelun tai markkinoinnin verkko-opintoja.

Mi­tä hau­to­mo tar­joaa?

Saat hau­to­mo­jak­so­si ai­ka­na:

Yh­tei­sö ja vertaistuki

 • saat apua ja tukea, et ole yksin,
 • saat kontakteja toisiin yrittäjiin, rahoittajiin, verkostoihin, palveluntarjoajiin,
 • olet osa hautomoyhteisöä ja Creven verkostoa.

Oh­jaus, spar­raus ja men­to­roin­ti

 • ryhmäsparraukset / webinaarit yhdessä muiden hautomoyritysten kanssa (3x hautomojakson aikana)
 • viikottaiset ryhmäneuvonnat liiketoiminnan eri teemoista
 • henkilökohtaiset verkkokinikkatapaamiset osallistujille

Työ­ka­lut, materiaalit, verkkoympäristö

 • pohjat, työkalut ja suunnittelun välineet yrityskohtaisen kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi (kehittämistavoitteet, toimenpiteet, aikataulu ja resurssit, joilla tavoitteisiin päästään).
 • vinkit ja materiaalit liiketoiminnan kehittämisen tueksi,
 • BB Open LMS -verkko-oppimisympäristö, jossa
  • ohjeistetut tehtävät, materiaalit ja työkalut yritystoiminnan kehittämiseen
  • yrityskohtainen virtuaalihuone ohjaus-, mentorointi-, asiakas- ja rahoittajatapaamisia varten,
  • keskustelualueet ja virtuaalihuone yhteydenpitoon muiden hautomoyritysten kanssa.

Oppiminen

Hautomojaksolla opit:

 • suunnittelemaan omaa toimintaasi ja ennakoimaan tulevaa,
 • määrittelemään resurssit (aika, raha, osaaminen) ja budjetit toiminnallesi,
 • käytännön toiminnan kautta ja jakamalla kokemuksia toisten yrittäjien kanssa,
 • hyödyntämään kehittämisessä luovien alojen verkostoja ja yrityspalveluja.

Miksi hautomoon?

Cre­ven luo­vien alo­jen hau­to­mo on toi­mi­nut jo 11 vuoden ajan. Crevessä on kattava ja pitkä kokemus luovien alojen yritystoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä.

Hautomon lisäksi osallistujilla on mahdollisuus hyödyntää ryhmäneuvontoja, verkkoklinikkatapaamisia, kursseja, tapahtumia, verkostoja ja näkyvyyttä Creven kanavissa. Kaikki Creven palvelut ovat tarjolla virtuaalisesti ja toimivat myös Creven mobiiliappin kautta.

Par­hai­na puo­li­na hau­to­mo­pal­ve­lus­sa on koet­tu:

 • käytännönläheinen toiminta,
 • konkreettiset työkalut liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja tavoitteisiin pääsemiseksi,
 • kattava verkosto Suomessa ja kansainvälisesti,
 • laaja osaaminen luovien alojen liiketoiminnasta,
 • henkilökohtainen ja vertaistuki, myös kannustus ja motivointi,
 • muiden samassa tilanteessa olevien yrittäjien kohtaaminen ja osaamisen jakaminen,
 • yrittäjyyttä ei tarvitse suunnitella ja käynnistää yksin.

Vir­tuaa­li­sen hau­to­mon kaut­ta olet luon­nol­li­ses­ti yh­tey­des­sä eri aluei­den luovien alojen yrit­tä­jiin. Vir­tuaa­li­suus an­taa sa­mal­la mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua hau­to­moon ja ta­paa­mi­siin mis­tä päin ta­han­sa. Voit hyö­dyn­tää hau­to­mon tietoturvallisia vir­tuaa­li­huo­nei­ta asia­kas-, men­to­ri- ja ra­hoit­ta­ja­ta­paa­mi­sis­sa hau­to­mo­jak­so­si ai­ka­na.

Cre­ve pal­kit­tiin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen reh­to­ri­neu­vos­ton Are­nen ja Suo­men Yrit­tä­jien 2019 jär­jes­tä­mäs­sä val­ta­kun­nal­li­ses­sa yrit­tä­jyys­kil­pai­lus­sa parhaana yrityspalveluna sarjassa Va­kiin­tu­nut yrit­tä­jyys ja yri­tys­toi­min­nan uu­dis­ta­mi­nen.

Kokemuksia hautomotoiminnasta

Kulttuurituottajaopiskelija Anna Tolppa osallistui Creven hautomoon osana opintojaan ja valmistui suoraan omaan yritykseensä yrittäjäksi. Tanssistudio Flama perustettiin 2017 kesällä.

Anna Tolpan polkuun kulttuurituottajaopinnoista yrittäjäksi: