Mångkulturell kompetens och integration 5 sp, sommaren 2023

Innehåll

Är du intresserad av att utveckla din kompetens i kulturell mångfald och integrationsfrågor? Är du intresserad av att lära dig hur integrationsprocessen går till i Finland? Vilken roll har kommuner, mottagningscenter och Migrationsverket i integrationsprocessen? Vad gör olika organisationer inom tredje sektorn för att främja integrationen och skapa en känsla av delaktighet bland nyanlända invandrare?

På kursen lär du dig bl.a grundläggande begrepp och definitioner samt processer och lagstiftning gällande integration i Finland. Du får kunskap om centrala aktörer i integrationen av invandrare i Finland och får en inblick i Finlands invandringspolitik och policy.

Kursen stärker din kompetens i bemötande av och förståelse för kulturell mångfald och behandlar teman som:

  • Asylsökande, flyktingar och integration, interkulturell samexistens, integrationsplan och dubbelriktad integration.
  • Mental hälsa och förebyggande arbetssätt som främjar flyktingars mentala hälsa
  • Riskbeteende relaterat till mentalt välbefinnande och stöd till de anställda
  • Främjande av psykisk hälsa, stöd och bemötande av utsatta grupper

Studerande blir bekant med de aktiviteter som främjar integration och mångkulturell förståelse och de bakgrunder och principer som styr den. Kursen utvecklar studerandes internationella och mångkulturella kompetens.

Kursen förverkligas helt och hållet som självständiga studier på Humaks inlärningsplattform Hoodle. Studerande kan i egen takt avlägga kursen inom ramarna för kursens angivna tidsramar.

Kursen består av två delar:
1) Skapandet av en teoretisk kunskapsbas (3 sp).
2) Bekantning med integrationsfältet och en reflektion över din egen inlärning på kursen (2 sp).

I kursen ingår totalt tre (3) uppgifter:
1) En tematisk essä med källhänvisning
2) En skriftlig reflektion och att kommentera en medstuderandes reflektion.
3) En inlärningsdagbok

Utbildning Öppna YH
Studiesätt Nätstudier
Kursdatum 01.06.2023 – 30.07.2023
Schemaläggning och arbetsformer Studerande har möjlighet att studera i egen takt, förutsatt att hen följer uppgifternas deadline för inlämning.
Anmäldningstid 1.8.2022-22.5.2023 klo 23:59
Kontaktperson Janina Sjöstrand (janina.sjostrand@humak.fi)
Information Rådgivning om Öppen yrkeshögskolestudier, registrering, avgifter, intyg:
avoinamk@humak.fi
tel. +358 29 451 9230

 

Lärandemål

Studerande:

  • fördjupar sig i det mångkulturella samhället ur olika perspektiv
  • bekantar sig med invandringspolitiken och integrationsprocessen
  • känner till lagstiftningen gällande integration och samarbetet med myndigheterna
  • har en uppfattning om identitetens och identitetsarbetets betydelse i individens integrationsprocess
  • kan verka i en mångkulturell miljö och har beredskap för professionell interkulturell interaktion
  • känner till invandrargemenskapernas betydelse i främjandet av integration

“Kursen var väldigt intressant och är tacksam över att man fick ta del av den!”