Mångfald i arbetsgemenskapen 5 sp, våren 2023

Vill du lära dig mera om att jobba i och/eller leda en arbetsgemenskap bestående av mångfald? Vill du får redskap för att främja mångfalden och likabehandlingen på din nuvarande och/eller blivande arbetsplats? Eller är du helt enkelt intresserad av teman som tillgänglighet, likabehandling och mångfald? Då är denna en kurs för dig!

På kursen bekantar du dig med mångfald som en resurs för arbetsgemenskapen och som en framgångsfaktor i den globala världen. Du lär dig om den rättsliga grunden för mångfald och att göraa upp likabehandlingsplaner. Kursen bygger på en bred förståelse av begreppet mångfald. Kursen är också praktisk och fokuserar på att främja mångfalden i arbetsgemenskapen. På den här kursen kommer du att studera mångfalden i arbetsgemenskapen ur olika perspektiv.

Det finns många definitioner av mångfald (eng. diversity). Snävt sett kan mångfald syfta på olika minoritetsgrupper eller kulturer. I ett större perspektiv kan mångfald helt enkelt förstås som skillnader mellan människor. Denna bredare syn på mångfald innebär, att mångfalden i arbetsgemenskapen består av arbetstagare, som med sina unika olikheter bildar en helhet som i sin tur bidrar till mångfalden i arbetsgemenskapen. Skillnader mellan de anställda kan vara relaterade till externt synliga faktorer, såsom etnisk bakgrund och ålder, eller till icke externt observerbara faktorer, såsom sexuell läggning eller politiska åsikter. Skillnader är inte heller nödvändigtvis bestående, utan kan förändras över tid så som exempelvis livssituationer och arbetsförmåga. Kom med och lär dig främja arbetsgemenskapernas mångfald!

Lämpar sig för studerande oavsett bransch. Ingen förhandskunskap behövs för att kunna delta i kursen.

Kursen förverkligas helt och hållet som självständiga studier på Humaks inlärningsplattform Hoodle. Studerande kan i egen takt avlägga kursen inom ramarna för kursens angivna tidsramar.

Kursen är indelad av sex (6) delar. Närmare beskrivning av varje uppgift finns på Hoodle då kursen startar. I varje del ingår en uppgift enligt följande upplägg:

 1. Introduktion i ämne Uppgift 1: Kort essä om din drömarbetsgemenskap
 2. Strukturer och handlingar som förebygger och stödjer mångfald Uppgift 2: Bemästra begreppen! Uppgörande av en bepreppskarta
 3. Tillgänglighet Uppgift 3: Observation av valfri verksamhetsmiljö. Kort reflektionsinlägg
 4. Jämställdhet och likabehandling Uppgift 4. God praxis och metoder. Kort beskrivning av god praxis
 5. Jämställdhets- och likabehandlingsplanering Uppgift 5. Utveckla en jämställdhetsplaneringsprocess för valfri organisation
 6. Ledarskap av mångfald Uppgift 6: Chefens roll som främjare av mångfald. Gör en anslagstavla över vad en förman borde/kunde göra för att främja mångfald

 

Utbildning Öppna YH
Studiesätt Nätstudier
Kursdatum 06.03.2023 – 30.05.2023
Schemaläggning och arbetsformer Kursen förverkligas helt och hållet som självständiga studier på Humaks inlärningsplattform Hoodle. Studerande kan i egen takt avlägga kursen inom ramarna för kursens angivna tidsramar.
Anmäldningstid 1.8.2022-24.02.2023 klo 23.59.
Kontaktperson Janina Sjöstrand (janina.sjostrand@humak.fi, tel. 0400 349 207)
Information Rådgivning om Öppen yrkeshögskolestudier, registrering, avgifter, intyg:
avoinamk@humak.fi
tel. +358 29 451 9230

Studerande

 • känner till värdegrunden för mångfald på individ- och arbetsgemenskapsnivå
 • kan uppfatta sin egen relation till specificitet och mångfald
 • kan identifiera strukturer och arbetssätt som antingen förhindrar eller stöder mångfalden i samhället
 • kan identifiera funktionshindrade / personers med arbetsnedsättnings behov av tillgänglighet på arbetsplatsen och kan anpassa arbetsförhållanden enligt det
 • känner till olika anpassningsalternativ och former för ekonomiskt stöd för att anpassa arbetsförhållandena
 • kan i arbetssäkerhetsfrågor ta hänsyn till olika medarbetares behov